Dzień, od którego udziałom w spółce przejmującej przysługuje udział
w zysku tej spółki

Dzień, od którego udziały w spółce nowo zawiązanej przysługujące dotychczasowym wspólnikom spółek łączonych mogą uczestniczyć w zysku tej spółki
Udziały przyznane dotychczasowym wspólnikom spółki przejmowanej mogą uczestniczyć w zysku spółki przejmującej od dnia 1.01.2024.