Uzgodnienie i ogłoszenie planu połączenia

Stosownie do treści art. 498 kodeksu spółek handlowych spółki podlegające łączeniu dokonały pisemnego uzgodnienia planu połączenia w dniu 30.01.2023.

Stosownie do treści art. 503 1 pkt. 1 podpunkt 3 kodeksu spółek handlowych spółki wspólnicy wyrazili zgodę na odstąpienie badania planu przekształcenia przez biegłego.

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu na podstawie art. 516 § 7 w zw. z art. 500 § 2 KS

  • uwagi na ziszczenie się przesłanki wyłączającej w/w obowiązek w postaci łączenia się spółek
  • ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób.

Ponadto niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony, w myśl przepisu 500 § 21 KM, do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej z łączących się Spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzeń Wspólników Spółek, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia w/w Zgromadzeń Wspólników Spółek.

Spółki łączone ustaliły na dzień 06.03.2023 podpisanie uchwal w przedmiocie połączenia spółek.